Month Δεκέμβριος 2017

Month Δεκέμβριος 2017

Παροχη υπηρεσιων ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

News @el, Προσκλησεις
featured image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.419,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Ποιοτικού ελέγχου» στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 12/1/2018.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παροχη υπηρεσιων BUSINESS PROCESS ENGINEER

News @el, Προσκλησεις
featured image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών BUSINESS PROCESS ENGINEER, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Business Process Engineer» στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 12/1/2018.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παροχη υπηρεσιων “ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ”

News @el, Προσκλησεις
featured image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.008,06 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.730,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Συντονισμού και διαχείρισης προγράμματος» στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 12/1/2018.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Μεσογείων 392,  ΤΚ: 15342 Αγ. Παρασκευή

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 12/1/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

News @el, Προσκλησεις
featured image

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού Είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ  (23.630 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από τεχνική και οικονομική άποψη, με τίτλο: «Τεχνική ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής»

Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά) ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά ή μέσω Courier μέχρι την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 14.00, στα γραφεία της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (παράρτημα Αθήνας), Λεωφ. Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή. Προσφορές, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Οι προσφορές και τα λοιπά δικαιολογητικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή να είναι σε ευρώ.

Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θα είναι αναρτημένα στον στην επίσημη ιστοσελίδα της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (www.activecitizens.eu/el) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 22/10/2019
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.630 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 14.00
Τόπος Διαγωνισμού: Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (παράρτημα Αθήνας), Λεωφ. Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης εδώ

 

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στην τοπική εφημερίδα της πόλης των Σαπών «Ελεύθερη Άποψη».

Προκηρυξη προχειρου διαγωνισμου για την παροχη «Ερευνητικου εργου για την αναπτυξη ενος θεωρητικου πλαισιου για την μετρηση της ετοιμοτητας για την κοινωνικη επιχειρηματικοτητα»

News @el, Προσκλησεις
featured image

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού Δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ  (18.630 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από τεχνική και οικονομική άποψη, με τίτλο: «Ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου για την μέτρηση της ετοιμότητας για κοινωνική επιχειρηματικότητα»

Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά) ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά ή μέσω Courier μέχρι την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 14.00, στα γραφεία της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (παράρτημα Αθήνας), Λεωφ. Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή. Προσφορές, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Οι προσφορές και τα λοιπά δικαιολογητικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή να είναι σε ευρώ.

Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θα είναι αναρτημένα στον στην επίσημη ιστοσελίδα της Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (www.activecitizens.eu/el) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 22/10/2019.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.630 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, και ώρα 14.00
Τόπος Διαγωνισμού: Συνεργασίας Ενεργών Πολιτών (παράρτημα Αθήνας), Λεωφ. Μεσογείων 392, ΤΚ 15342, Αγ Παρασκευή

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης εδώ

 

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στην τοπική εφημερίδα της πόλης των Σαπών «Ελεύθερη Άποψη».