Month Μάρτιος 2018

Month Μάρτιος 2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

News @el, Προσκλησεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.419,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής ανάπτυξης στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 20/4/2018.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 20/4/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αναθεση ερευνητικου εργου

News @el, Προσκλησεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Για την ανάθεση ερευνητικού έργου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.225,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α έκαστο.

 Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την παροχή ερευνητικού έργου στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 20/4/2018.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 20/4/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Παροχη διαφορων υπηρεσιων εκπαιδευσης

News @el, Προσκλησεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την παροχή διάφορων υπηρεσιών εκπαίδευσης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.475,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 20/4/2018.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 20/4/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

News @el, Προσκλησεις

 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Προβολής του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω δημοσιεύσεων στα ΜΜΕ» στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 11/4/2018.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Μεσογείων 392,  ΤΚ: 15342 Αγ. Παρασκευή

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Τετάρτη 11/4/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914.

Για το είδος του έργου και τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε εδώ.