Month Ιανουάριος 2019

Month Ιανουάριος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

News @el, Προσκλησεις, Προσκλησεις

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών»στoπλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη οικονομική προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού Έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την«προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού».

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 8/2/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης