Month Απρίλιος 2019

Month Απρίλιος 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

News @el, News @el, Προσκλησεις, Προσκλησεις
featured image
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκυρρήσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχων, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού Τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών» Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 25/4/2019. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα. Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342 Τηλέφωνο: 2130351914 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Πέμπτη 25/4/2019 και ώρα 14.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914 Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στην τοπική εφημερίδα της πόλης των Σαπών «Ελεύθερη Άποψη».