Month Απρίλιος 2022

Month Απρίλιος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

News @el, Προσκλησεις
featured image

 

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.559,14 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 10.613,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την παροχή διαφόρων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 29/4/2022.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Γεωργίου Γεννηματά 9 ΤΚ: 69300

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 29/4/2022 και ώρα 17.00 μ.μ. με email στο acc.greece@gmail.com.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914 (Γιώργος Μπεκιαρίδης)

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης