The Project

  YOU CREATE

Η επιδημία COVID-19 είχε τραγικές επιπτώσεις στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, οδηγώντας στην απώλεια πολλών θέσεων εργασίας και παρεμποδίζοντας τις ευκαιρίες για πολλούς νέους να ενταχθούν στην
αγορά εργασίας. Προέτρεψε επίσης σε μια ανησυχητική αύξηση της ποσότητας απόρριψης αποβλήτων υλικών μιας χρήσης. Ενώ η κυκλοφορία στις ευρωπαϊκές πόλεις μειώθηκε, αυτό οδήγησε σε μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και είναι πιθανό να ανακάμψει γρήγορα, εκτός αν δημιουργηθούν μόνιμες διαρθρωτικές αλλαγές. Έτσι, ενώ ο COVID-19 ανάγκασε τις κοινωνίες μας να σταματήσουν, αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία να αμφισβητηθούν συστημικές μη βιώσιμες πρακτικές.

Aλλά, για να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε την περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι κοινωνίες μας πρέπει να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία απαιτούν θεμελιωδώς την οικοδόμηση συνείδησης, την αλλαγή νοοτροπίας και τη δημιουργία βιώσιμων και κυκλικών εναλλακτικών λύσεων. Στο θέμα αυτό, ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις για την προώθηση της κυκλικότητας στη χρήση των πόρων. Επιπλέον, η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφανή διάδοση της γνώσης και την προτροπή της αλλαγής νοοτροπίας με διαρκή τρόπο. Τέλος, η εκπαίδευση της σημερινής ΝΕΟΛΑΙΑΣ και η συμμετοχή της στη διαδικασία δημιουργικής σύλληψης κυκλικών πρακτικών είναι το κλειδί για την ενδυνάμωση των νέων ώστε να οδηγήσουν το ταξίδι προς ένα πιο κυκλικό μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) αποτελούν τον τομέα εισόδου πολλών νέων στην αγορά εργασίας και η ενεργοποίηση μιας πράσινης και κυκλικής οικονομίας απαιτεί τη δημιουργική ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων σε μη βιώσιμες πρακτικές. Αναγνωρίζεται επίσης ο ρόλος των έργων της ΕΕ ως μοχλών καινοτομίας, εντοπίζοντας ωστόσο τον σπάταλο χαρακτήρα ορισμένων πρακτικών σύλληψης, διαχείρισης και διάδοσης έργων της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, το YOUCREATE βασίζεται στην ιδέα ότι η δημιουργία γεφύρων μεταξύ των ΠΔΒ και της  Κυκλικής Οικονομίας(ΚΟ) μπορεί να αποβεί επινοητική για τη βελτίωση του μέλλοντος του πλανήτη μας, των κοινωνιών και της νεολαίας. Το έργο αντιλαμβάνεται ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε νέους από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, δεδομένου του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού τους, και όταν τους ενδυναμώνει με εκπαιδευτικά εργαλεία και τους συνδέει με το πεδίο των έργων της ΕΕ. Αυτή η γέφυρα είναι επίσης κατάλληλη για την οικοδόμηση ευαισθητοποίησης και γνώσης σχετικά με την ΚΟ και των ΠΔΒ και τα έργα της ΕΕ, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τη μετάβαση των νέων μας σε εργασιακά πλαίσια. Αποτελεί επίσης κλειδί για την προώθηση νέων και μεταβιβάσιμων προοπτικών μεταξύ των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας γύρω από την ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων της ΕΕ. Τέλος, το έργο θα εφαρμόσει μια συμμετοχική μεθοδολογική προσέγγιση στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του, εμπλέκοντας τους νέους και αξιοποιώντας τις προοπτικές και τις ανάγκες τους σε όλα τα στάδιά του.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει:

  • την ευαισθητοποίηση για τη χρήση των δημιουργικών και ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της ΚτΠ σχετικά με τις ιδέες της κυκλικότητας και της οικολογικής υπευθυνότητας,
  • να παρέχει βιώσιμα μέσα εργασίας με βάση την καινοτομία και τις δημιουργικές δεξιότητες στο πλαίσιο της σύλληψης, της διαχείρισης και της υλοποίησης έργων,
  • να ενδυναμώσει τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και τους νέους και να προτρέψει την εξοικείωσή τους με την ΚτΠ, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και την ικανότητά τους να καταστήσουν τα έργα της ΕΕ πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνα μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της δημιουργικότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και της συνεργασίας και της αλληλεγγύης
  • να ενθαρρύνουν τη διακρατική συνεργασία και τις διαπολιτισμικές διασυνδέσεις, καθώς και την ανταλλαγή βιώσιμων πρακτικών μεταξύ των νέων, των εργαζομένων στη νεολαία και των οργανώσεων.

Συνεργάτες  :

  • Formation et Sensibilisation de Luxembourg (Λουξεμβούργο)
  • Active Citizens Partnership (Ελλάδα)
  • SwIdeas AB (Σουηδία)
  • Iberika Education Group gGmbh (Γερμανία)

Other information

Έναρξη: Μάιος 2021

Διάρκεια: 24 Months

 

Χρηματοδότηση: Erasmus+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Ιστοσελίδα : https://youcreateproject.eu/ 

 

Print

Project's news