The Project

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ταχείς μετασχηματισμούς και εξελίξεις στην τεχνολογία και τις ΤΠΕ. Ζούμε πλέον σε έναν εντελώς νέο κόσμο, περιτριγυρισμένοι από τεχνολογικές συσκευές που κάνουν τη ζωή ευκολότερη για τους γνώστες των ΤΠΕ. Ο 21ος αιώνας έφερε επίσης τη γήρανση του πληθυσμού σε τεράστιους αριθμούς. Με την καλύτερη υγεία, την υψηλότερη μακροζωία και τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων, ο αριθμός των ηλικιωμένων στην ΕΕ έχει αυξηθεί. Δεδομένου ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων θα συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες, η ανάγκη να τους εμπλέξουμε στις αλλαγές της κοινωνίας, ιδίως στις αλλαγές που προκαλούνται από τις ΤΠΕ, καθίσταται ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι είναι οι λιγότερο εγγράμματοι στις ΤΠΕ στη σημερινή κοινωνία.

Σήμερα, υπάρχουν νέες έννοιες για τα πάντα με τις οποίες οι ηλικιωμένοι δεν είναι εξοικειωμένοι: νέες μέθοδοι κοινωνικοποίησης, νέοι τρόποι διαχείρισης χρημάτων, νέοι τρόποι κράτησης δωματίου, νέοι τρόποι αγορών… Οι ηλικιωμένοι μερικές φορές βρίσκονται σε αδυναμία να κάνουν τις πιο απλές εργασίες που ήταν τόσο επιδέξιοι στο παρελθόν και αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και την τεχνολογία γίνονται εμπόδια γι’ αυτούς και συμβάλλουν στον κοινωνικό αποκλεισμό τους λόγω του ψηφιακού χάσματος. Η δια βίου μάθηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων και την ενεργό γήρανση, αλλά για να έχουν πρόσβαση σε πολλούς πόρους πρέπει να είναι γνώστες των ΤΠΕ (όπως η εγγραφή σε δραστηριότητες), να έχουν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να χρησιμοποιούν έξυπνα τηλέφωνα. Επομένως, αυτές οι δύο νέες κοινωνικές αλλαγές θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και όχι να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να μάθουν δεξιότητες ΤΠΕ και να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως ένα νέο μέσο κοινωνικής ένταξης, μαθαίνοντας και τις ηθικές διαστάσεις και τους κινδύνους. η έλλειψη γνώσεων ΤΠΕ καθιστά τους ηλικιωμένους ευάλωτους σε κινδύνους, όπως να πέσουν θύματα απάτης, να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.
Οι τεχνολογικές τάσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων και για να εξασφαλιστεί αυτό, οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ, να μάθουν τον νέο κόσμο και πώς να ζουν σε αυτόν. Οι ανάγκες κοινωνικής δεοντολογίας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ΤΠΕ για τους ηλικιωμένους επικεντρώνονται σε αυτή την ανάγκη, καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι του παρόντος έργου είναι:

 • Να συγκρίνει, να αντιπαραβάλει, να προσδιορίσει και να προωθήσει καλές πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν την ενεργό κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή και τις πρακτικές δια βίου μάθησης
 • Να ενισχυθεί η παροχή ευκαιριών μάθησης καλής ποιότητας στους ηλικιωμένους
 • Συμβολή στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων με τη χρήση ΤΠΕ στις χώρες εταίρους.
 • Να αναπτύξει και να επεκτείνει τις ικανότητες των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων και των οργανισμών που εργάζονται με ενήλικες γενικά και ηλικιωμένους ειδικότερα
 • Να καταδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ στη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων και της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή και τη δια βίου μάθηση μέσω των υφιστάμενων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Να παρουσιάσει τις εντοπισμένες βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξει νέες ιδέες για την προετοιμασία ενός οδηγού πόρων καλών πρακτικών και ενός καναλιού μέσων κοινωνικής δικτύωσης Seniors@ICT.
 • Να προωθήσει την κοινωνική αλλαγή και να συμβάλει στις προοπτικές της κοινωνίας για την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία με τη σύνταξη και αποστολή έκθεσης σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο των ΤΠΕ στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και με την παροχή δραστηριοτήτων διάδοσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με το έργο “ΤΠΕ για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων – Seniors@ICT”, το οποίο θα διεξαχθεί σε διάστημα 26 μηνών με τη συμμετοχή 9 εταίρων από 7 χώρες που εργάζονται με ηλικιωμένους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 • αυξημένες δεξιότητες κοινωνικής ένταξης για τους ηλικιωμένους
 • αυξημένες δεξιότητες και ικανότητες ΤΠΕ για τους ηλικιωμένους
 • αυξημένες ικανότητες και δεξιότητες για τους εκπαιδευτικούς στους οργανισμούς-εταίρους
 • αυξημένη ικανότητα των οργανώσεων εταίρων να εξυπηρετούν τους ηλικιωμένους και την ΕΕ χωρίς αποκλεισμούς

από

 • 6 βραχυπρόθεσμες κοινές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 1 διακρατική συνάντηση με 126 συμμετέχοντες από 9 εταίρους (18 συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση) εκτός από τους τοπικούς συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις αυτές
 • Οδηγός πόρων καλών πρακτικών και κανάλι μέσων κοινωνικής δικτύωσης Seniors@ICT
 • Έκθεση για τις θετικές επιπτώσεις των ΤΠΕ στην κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων

Συνεργάτες :

 

Other information

Έναρξη: Νοέμβριος 2018

Διάρκεια : 26 Μήνες

 

Χρηματοδότηση: Erasmus+ KA2 Strategic Partnership for adult education

Ιστοσελίδα : http://www.ictseniors.org/

Print